Όροι χρήσης

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου https://happy104.gr/  (εφεξής καλούμενου ως «δικτυακός τόπος» ή «δικτυακοί τόποι») διατίθεται στους επισκέπτες / χρήστες αυστηρά για προσωπική χρήση και απαγορεύεται η χρήση ή η αναδημοσίευση, μέρους ή του συνόλου τους, με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας ΜΟΥΣΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα. Για πληροφορίες: [email protected] 

Η χρήση των δικτυακών τόπων (νοούμενη ως χρήση ενός ή περισσότερων εξ αυτών) υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση των δικτυακών τόπων  συνιστά τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει αναγνώσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιοδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση των δικτυακών τόπων. 

Πνευματικά Δικαιώματα 

Το σύνολο του περιεχομένου των δικτυακών τόπων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας ΜΟΥΣΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (εφεξής καλούμενης ως η «Εταιρεία») και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. 

Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα, που περιλαμβάνονται στους δικτυακούς τόπους  ανήκουν στην εταιρεία ΜΟΥΣΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στους δικτυακούς τόπους  και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Άδεια Χρήσης 

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου των δικτυακών τόπων και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης Διαδικτύου 

H Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το σύνολο του Περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στους δικτυακούς τόπους να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία όμως περίπτωση η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται κατά συνέπεια (ούτε καν από αμέλεια) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη, από τη χρήση των δικτυακών της τόπων. Το Περιεχόμενο και οι Υπηρεσίες παρέχονται από την Εταιρεία «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Εταιρεία. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες/επισκέπτες των δικτυακών της τόπων, ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση των δικτυακών τόπων, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτούς  ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτών.  Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των δικτυακών τόπων ή των servers της θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τους δικτυακούς της τόπους, είτε για κάποιο άλλο site ή server, μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο τους. 

Αποκλεισμός Προτροπών – Συμβουλών 

Κανένα μέρος του παρεχομένου στους χρήστες / επισκέπτες Περιεχομένου των δικτυακών τόπων δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οιασδήποτε ευθύνης της Εταιρείας. 

Προσωπικά Δεδομένα 

Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες/επισκέπτες θα χορηγούν στους δικτυακούς τόπους, κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και την ευρωπαϊκή  νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Για την προστασία των ανηλίκων από περιεχόμενο βλαπτικό για την ανάπτυξή τους, παρέχονται στους χρήστες συστήματα γονικού ελέγχου με τα οποία οι τελευταίοι μπορούν να περιορίζουν την πρόσβαση των τέκνων τους σε περιεχόμενο (ταινία, σειρά ή άλλη εκπομπή) που είναι ακατάλληλο για την ηλικία τους, με βάση την σήμανση που αυτά φέρουν. Για τα κατάλληλα τεχνολογικά συμβατά συστήματα γονικού ελέγχου παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πάροχο δικτύου σας ή/και στον κατασκευαστή της συσκευή σας ή/και στον κατασκευαστή του λογισμικού σας.

Έννοια των σημάτων καταλληλότητας:

Για τα σήματα κατάταξης των προγραμμάτων δείτε σχετικό σύνδεσμο ΕΔΩ

Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links) 

Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων,  στις οποίες  παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners (εφεξής καλουμένων ως «σύνδεσμοι»). Οι ανωτέρω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών των δικτυακών τόπων, ενώ οι ιστοσελίδες/δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρων χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τη Εταιρεία, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη. 

Περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους χρήστες 

H Εταιρεία δίνει στους χρήστες την επιλογή να δημοσιεύουν στους δικτυακούς τόπους δικό τους περιεχόμενο ή να παραπέμπουν σε δικό τους περιεχόμενο δημοσιευμένο σε άλλους δικτυακούς τόπους. 

Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να ελέγχει το περιεχόμενο αυτό και να δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για λάθη, παραλείψεις, προσβλητικές εικόνες, χυδαία γλώσσα ή εικόνες, πορνογραφικό, απειλητικό ή δυσφημιστικό προς οποιονδήποτε υλικό στο περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους χρήστες.

Απαγορεύεται στους χρήστες να δημοσιεύουν στους δικτυακούς τόπους υλικό παράνομο, απειλητικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, πορνογραφικό, υλικό που εισάγει δυσμενείς διακρίσεις, προσβλητικό προς το θρησκευτικό συναίσθημα ή ο,τιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική υπευθυνότητα ή με άλλο τρόπο παραβιάζει τον νόμο. Σε περίπτωση που περιεχόμενο όπως το παραπάνω υποπέσει στην αντίληψη της Εταιρείας, η Εταιρεία θα το αφαιρέσει από τους δικτυακούς τόπους, χωρίς ειδοποίηση.

Οι χρήστες αναγνωρίζουν στην Εταιρεία το δικαίωμα να ελέγχει και να εγκρίνει το υλικό που υποβάλλουν πριν τη δημοσίευσή του στους δικτυακούς τόπους. Η Εταιρεία και οι συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις για τους δικτυακούς τόπους έχουν το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να ελέγχουν, να εγκρίνουν, να απορρίπτουν ή να διαγράφουν περιεχόμενο που υποβάλλουν οι χρήστες στους δικτυακούς τόπους. Τα παραπάνω είναι στη διακριτική ευχέρεια του ορισμένου από την Εταιρεία αρμόδιου προσωπικού και οι αποφάσεις του δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Η Εταιρεία και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν να δημοσιεύσουν περιεχόμενο που παραβιάζει τους παρόντες όρους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ή να αρνηθεί τη δημοσίευση περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα χρήσης, εμπορικά σήματα, εμπορικά συμβόλαια ή οποιοδήποτε άλλο πνευματικό δικαίωμα προσώπων ή νομικών προσώπων, καθώς επίσης και υλικό που παραβιάζει προσωπικά δεδομένα τρίτων . Για παράδειγμα, το Περιεχόμενο δε μπορεί να περιλαμβάνει: εμπορικά σήματα που ανήκουν σε τρίτες εταιρείες, υλικό που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ονόματα, μιμήσεις, φωνές ή άλλα χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε δημόσια πρόσωπα, καθώς και περιεχόμενο που προωθεί οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία εκτός των προϊόντων της Εταιρείας.

Κάθε χρήστης που δημοσιεύει περιεχόμενο αποδέχεται και δηλώνει ότι:

Έχει το δικαίωμα να υποβάλει και να δημοσιεύσει το περιεχόμενο στο site.

Το περιεχόμενο δεν περιλαμβάνει ή παραβιάζει κατατεθειμένα εμπορικά σήματα, λογότυπα ή υλικό προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

Απαλλάσσει την Εταιρεία από οποιοδήποτε κόστος δικαιώματος εκμετάλλευσης, αμοιβή και οποιαδήποτε άλλο χρέος προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξαιτίας της δημοσίευσης στους δικτυακούς τόπους του περιεχομένου που έχει υποβάλει.

Κάθε πρόσωπο που απεικονίζεται στο περιεχόμενο έχει συναινέσει στην απεικόνισή του.

Έχει όλες τις άδειες και απαιτούμενες εγκρίσεις για τη χρήση στο περιεχόμενο που υποβάλλει όλων των αντικειμένων / σκηνικών/ κοστουμιών που παρουσιάζονται στο περιεχόμενο.

Οι χρήστες και όχι η Εταιρεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω των δικτυακών τόπων καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι συνεργάτες και οι σχετιζόμενες με αυτήν εταιρείες, οι εργαζόμενοι σε αυτήν, οι διευθυντές, μέτοχοι ή εκπρόσωποί της δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (για παράδειγμα, μεταξύ άλλων: άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών των δικτυακών τόπων.

Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί να αποσύρει περιεχόμενο που έχει υποβάλει, οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία χρησιμοποιώντας το email επικοινωνίας που υπάρχει στους δικτυακούς τόπους. Το περιεχόμενο θα αποσυρθεί εντός 1-2 εργάσιμων ημερών. 

Δικαιώματα Xρήσης του Περιεχομένου 

Το περιεχόμενο που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες παραμένει ιδιοκτησία τους. Παρόλα αυτά, για οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλουν οι χρήστες στους δικτυακούς τόπους  για δημοσίευση, αυτόματα παραχωρούν στην Εταιρεία την απεριόριστη, χωρίς αντίτιμο, άδεια για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς χρονικό περιορισμό. 

Μεταβατικές Διατάξεις 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων , καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την ανακοίνωσή τους μέσω των δικτυακών τόπων. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από  το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ' ύλην αρμόδια ελληνικά δικαστήρια. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παραιτηθεί από την παρούσα διάταξη και να εφαρμόσει ή και να ερμηνεύσει τους παρόντες όρους σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας του χρήστη, καθώς και να υπαγάγει τις οποιεσδήποτε διαφορές ή/και στη δικαιοδοσία της χώρας του χρήστη.